Šrd“Pešćenica“-Zagreb

– INFORMATOR ZA 2022 GODINU –

 1. SJEDIŠTE I ADRESA DRUŠTVA:

Ribički dom na Savici, Miševečka b.b.10000 Zagreb,

Tel/fax. 2307-249, mob. 099 6951-746

Predsjednik : Željko Hukić , mob. 099 7120 – 327

Dopredsjednik : Marijo Pisk , mob. 095 9087-379

Tajnik : Sailo Bjegojević , mob. 098 322 – 565

GMAIL: srdpescenica.uprava@gmail.com

Uredovno vrijeme:

Prodaja godišnjih dozvola obavlja se u ribičkom domu na Savici, Miševečka bb.

 • Ponedjeljkom 17 – 19 sati
 • Srijedom 10 – 12 sati
 • Petkom 17 – 19 sati

Ostale dane po dogovoru na mob: 099-477-1447 Darko Petruša, blagajnik

Ribočuvarska služba 099 6951-746 – 24 sata na dan.

Prodaja dnevnih dozvola svaki dan u ribičkom domu na jezerima Savice . Sva plaćanja su gotovinom u Kunama. Prilikom kupnje dnevnih dozvola ribič će biti upoznat sa zaštitnim ribolovnim propisima i zabrani lova pojedinih vrsta ribe sukladno važećim Zakonima.

Hrvatski ratni vojni invalidi Domovinskog rata prilikom kupnje invalidske karte dužni su predočiti originalno trajno rješenje o dokazivanju statusa HRVI-a Domovinskog rata i kopiju rješenja koja ostaje u Društvu.

Radno vrijeme ribičkog doma svaki dan od 08,00 do 21,00 sati ili drugačije ako se za to ukaže potreba po odluci Izvršnog odbora.

Od 1.lipnja 2022 godine blagajna radi samo ponedjeljkom od 17 – 19 sati ili po prethodnom dogovoru na mob; 099-477-1447 Darko Petruša, blagajnik

Uredovno vrijeme tajnika društva je Ponedjeljkom od 17,00 -19,00 sati i srijedom od 10,00 do 12,00 sati, u slučaju odsutnosti kontakt na tel. 098-322-565.

 1. RIBOLOVNO PODRUČJE:

II. izdvojena ribolovna zona Zagreb – sjever

III. ribolovna zona Zagreb – istok

Vode: jezera Savica (12) i lijeva obala sredinom rijeke Save od Jadranskog mosta do ušća potoka Vrbovčak.

Na ribolovnom području jezera Savica na prilaznim unutarnjim makadamskim cestama postavljene su rampe. Za otključavanje rampi koristiti će se ključevi koje članovi društva mogu kupiti kod blagajnika društva uz naplatu od 35,00 kn. Neovlašteno raspolaganje sa ključem za sobom povlači stegovne sankcije !

3. RIBOLOVNI ZAŠTITNI PROPISI:

Nakon poribljavanja nije dozvoljen ribolov u trajanju od najmanje 7 dana osim ako Izvrši odbor Društva ne odluči drugačije.

Zabranjeno je, sukladno Zakonu o slatkovodnom ribarstvu, započeti ribolov bez posjedovanja valjane godišnje ili dnevne ribolovne dozvole, te osobama koje nisu prijavili Korisničko ime i broj kupljene dozvole putem aplikacije „mRibic“.

Na navedenom ribolovnom području pravo ribolova imaju svi koji posjeduju godišnju ribolovnicu i člansku kartu ŠRD “Pešćenica, ili dnevnu dozvolu te članovi ŠRD Pešćenica Zagreb starosti do 14 godina, uz pratnju ribiča koji posjeduje godišnju ili dnevnu ribolovnu dozvolu za obavljanje ribolova na području ŠRD Pešćenica Zagreb.

Cijenu dozvola određuje nadležno Ministarstvo, a članarinu i naknade Izvršni odbor Društva .

Za 2022. godinu :

Na jezerima Savice dnevna dozvola je 20,00 kn, uz koju se u Fond za poribljavanje i zaštitu ribljeg fonda uplaćuje na posebnu uplatnicu 130,00 kuna, trodnevna dozvola je 50,00 kuna uz koju se u Fond za poribljavanje i zaštitu ribljeg fonda uplaćuje na posebnu uplatnicu 350,00 kuna, sedmodnevna dozvola je 70,00 kuna uz koju se u Fond za poribljavanje i zaštitu ribljeg fonda uplaćuje na posebnu uplatnicu 730,00 kuna, Godišnja dozvola je 100,00 kuna plus članarina od 650,00 kuna te upisnina prve godine od 200,00 kuna.

Na ribolovnim vodama rijeke Save dnevna dozvola je 20,00 kn, uz koju se u Fond za poribljavanje i zaštitu ribe uplaćuje na posebnu uplatnicu 80,00 kuna, trodnevna dozvola je 50,00 kuna uz koju se u Fond za poribljavanje i zaštitu ribe uplaćuje na posebnu uplatnicu 180,00 kuna, sedmodnevna dozvola je 70,00 kuna uz koju se u Fond za poribljavanje i zaštitu ribe uplaćuje na posebnu uplatnicu 280,00 kuna.

Maksimalni ukupni dnevni ulov štuke, smuđa, amura, linjaka, soma i šarana po ribiču je dva komada ukupne težine do sedam kilograma. Sve vrste osim soma, koje su teže od pet kilograma moraju se vratiti natrag u vodu po principu “ulovi i pusti”.

Za ribiče koji obavljaju ribolov s dnevnom ribolovnom dozvolom nakon ispunjenja bilo kojeg uvjeta ( istek vremena lova ili ulov dozvoljenog broja komada ribe ili dozvoljene težine ribe u slučaju da ribu ne vraća u vodu) automatski prestaje pravo ribolova za tu dnevnu dozvolu .

 • Godišnja ribolovnica iznosi 100,00 kn ,

 • Godišnja članarina iznosi 650,00 kn,

 • Naknada za neodrađenu radnu akciju iznosi 100,00 kn ,

 • Upisnina za nove članove iznosi 200,00 kn.

Na ribolovnom području na kojem Društvo ima ribolovno pravo dozvoljeno je loviti sa tri ribolovna pribora i sa po jednom udicom na svakom ribolovnom priboru osim na jezeru Potkova .

Kadetima do 14 godina koji posjeduju godišnju člansku kartu ( uz obaveznu prisutnost punoljetne osobe koja ima valjanu dnevnu ili godišnju ribolovnu dozvolu za ribolovno područje ŠRD Pešćenica Zagreb) dozvoljen je ribolov samo sa jednim ribolovnim priborom i jednom udicom sa ili bez role na ribolovnom priboru . Dopušten je ulov bijele ribe do 3 kg dnevno, 40 kg godišnje, a obavezno moraju pustiti ulov plemenite ribe u vodu na mjestu gdje je riba ulovljena.

Zaštitne mjere i zabrane:

 • zabrana ulova i odnošenja šarana ˝vretenca˝ (divljaka) u svim težinskim mjerama, kao i ugroženih strogo zaštićenih vrsta ribe (Veliki Vijun-Cobitis elongata) i (Mali vretenac-Zingel streber). U slučaju ulova neozlijeđene ribe vratiti u vodu iz koje je ulovljena.

 • zabrana ulova i odnošenja ribe iznad 5 kg. težine-pojedinačno (osim soma),u slučaju ulova neozlijeđene ribe vratiti u vodu iz koje je ulovljena.

 • Zabranjeno je loviti noću od 21,00 do 06,00 sati bez prethodne najave ribočuvaru,

 • Zabranjuje se korištenje svih vrsta Shock leadera (špaga najlon) na lovnim štapovima. Shock leader je dozvoljen isključivo na štapu za hranjenje ribe (Spod).

 • Zabranjuje se ribolov šarana i amura špagom kao osnovnom niti,

 • Obavezna upotreba kadice za ribu( osim kod špinanja i prilikom lova bijele ribe). Zabranjeno je loviti ribu ako na ribolovnom mjestu ribič ne posjeduje končanu mrežu, čuvaricu bez čvorova, kadicu za ribu, podmetač končani bez čvorova promjera ne manji od 80 cm,metar, ispravnu vagu i olovku radi upisivanja ulova. Posjedovanje kadice nije obavezno prilikom lova bijele ribe i špinanja.)

 • Za lov štuke može se koristiti žičana mreža čuvarica.

 • Zabranjena je uporaba gafa ili kuke osim kod većih ulovljenih primjeraka soma koji se ne vraća u vodu,

 • Zabranjeno je čuvanja ribe u čuvarici poradi slikanja iste, te naknadnog puštanja u vodu, a poglavito amura. Ista se pušta odmah ili se reže vršak repne peraje i upisuje u knjižicu “popis ulova” te u elektronsku aplikaciju „mRibič“, ako se riba zadržava.

 • Zabrana svakog ribolova na području jezera „ciganka“do starog betonskog mosta u tršćaku u vremenu od 01.04.- 31.-05. u tekućoj kalendarskoj godini.

 • zabrana postavljanja raubova i špinanja za vrijeme poribljavanja matica smuđa ili štuke u zoni postavljanja istih. Odluku o vremenskom terminu i mjestu zabrane donosi Izvršni odbor Društva,

 • zabranjena je uporaba alohtone ribe koja ne obitava na jezerima Savica kao mamac,

 • Zabranjeno je unošenje hrane i mamaca ulaženjem u vodu,

 • Zabranjeno ulaženje u vodu iz bilo kojeg razloga prije predhodne najave i odobrenja službujućeg ribočuvara,

 • Zabranjena je uporaba čamaca na daljinsko upravljanje kao i drugih plovila, osim ribočuvarima i osobama koje ovlasti uprava Društva,

 • zabranjeno je pranje vozila, sjeća drveća, ostavljanje smeća i drugih otpadaka na ribolovnom mjestu i ribolovnom području,

 • zabranjena je vožnja i parkiranje na natjecateljskoj stazi osim za osobe koje imaju Rješenjem utvrđen 80% i 100% invaliditet.

 • Zabranjeno je prisvajanje prava na ribolovno mjesto,

 • Zabranjeno je kupanje u jezerima,

 • Zabranjeno je podizanje brvnara i baraka na ribolovnom području,

 • Zabranjeno je loženje vatre na ribolovnom području, osim uz odobrenje ribočuvara na napravama koje razdvajaju vatru od tla.

 • Zabranjeno je prelaziti na otoke gaženjem kroz vodu,

 • Zabranjen je ribolov sa privatnog posjeda,

 • Zabranjena je galama i puštanje glasne glazbe,

 • Zabranjeno je držanje pasa bez povodca i kupanje istih u jezerima Savica.

 • Zabranjen je lov ribe u blizini dalekovoda.

 • Zabranjeno je iznajmljivanje čamca, vlasništvo Društva, osim uz odobrenje osoba ovlaštenih za zastupanje društva,

 • Zabranjeno je postavljanje šatora i kamp prikolica na način da ometaju druge ribiće na vodi, kao i ostavljanje istih bez nadzora, u protivnom biti će uklonjeni od strane ribočuvara ili dr.službi.

 • Ukoliko se na ribolovnom mjestu nalazi smeće, ribić je prije započinjanja ribolova dužan pokupiti ga na tom mjestu, ili o tome izvijestiti dežurnog ribočuvara, do tada ne započinjati ribolov.

 • Zabranjen je lov ribe sa otoka nasuprot ribičkog doma, na strani Velikog jezera

Lov na jezeru Potkova ( „Ulovi i pusti“)

Na jezeru Potkova primjenjuje se način ribolova “ulovi i pusti”, ( sve vrste ribe nakon ulova i zaštite antiseptikom puštaju se natrag u vodu na mjestu gdje su ulovljene).Na jezeru Potkova, nije dopušten ribolov bez prethodne najave i osiguranja ribolovnog mjesta od strane službujućeg ribočuvara. Prilikom najave svaki ribič koji ima namjeru loviti ribu na potkovi obavezno dobiva od ribočuvara pismena pravila o načinu ponašanja i lova ribe na navedenom jezeru. Za ribiče koji nisu članovi društva vrijede ista pravila plaćanja dnevnih, trodnevnih i sedmodnevnih dozvola kao i na ostalim jezerima Savice. Ribolov se obavlja sa dva ribolovna pribora sa po jednom udicom. Obavezna primjena odgovarajućih čuvarica, podmetača, kadica za ribu, te ostalih sredstava za zaštitu ribe. Na jezeru Potkova zabranjeno je špinanje i lov grabežljivaca na postavu.

Dozvoljeni dnevni i godišnji ulov:

 • Dozvoljeni dnevni ulov plemenite ribe – šaran, amur, smuđ, linjak, štuka 2 komada, pojedinačne težine do 5 kg. ukupne težine do 7 kg. ili bijele ribe ukupne težine do 3 kg.

Sve vrste, osim soma, koje su teže od pet kilograma moraju se odmah vratiti natrag u vodu po principu “ulovi i pusti”.

 • Dozvoljen godišnji ulov, svih vrsta riba, osim soma, ukupne težine 40 kg. Soma obavezno upisati u popis ulova iako se njegova kilaža ne računa u dozvoljeni ukupni godišnji ulov od 40 kg.

 • Nakon ispunjavanja kvote :

  • kod dnevne dozvole – vremenski rok ili broj komada ili

dopuštena težina,

  • kod godišnjeg ribolovnog prava – ukupna dopuštena težina svih vrsta riba osim soma ,

– svaki član može dalje loviti ako kupi novu dnevnu dozvolu ili uplati na račun Društva 400,00 kn. za novo godišnje ribolovno pravo. Sa kupnjom valjane ribolovnice, te tako stječe novo pravo za dozvoljeni dnevni ili godišnji ulov.

 • Nakon ulova, ako se riba zadržava, ribi odrezati vršak repne peraje i ribu držati u mreži čuvarici do odlaska sa ribolovnog mjesta. Ulov upisati u knjižicu «Popis ulova» i u E aplikaciju „mRibič“, odmah ili najkasnije prije odlaska sa ribolovnog mjesta. Prije odlaska sa ribolovnog mjesta u slučaju zadržavanja ulova, obavijestiti ribočuvara radi pregleda i potpisivanja ulova.

 • Dopušten je neograničen izlov (uz zabranu vraćanja u vodu) stranih vrsta riba: Ameiurus melas (crni somić), Carrasius gibelio (babuška), Gambusia holbrooki (gambuzija), Lepomis gibbosus (sunčanica), Micropterus salmoides (pastrvski grgeč) i Pseudorasbora parva (bezribica).Navedenu ulovljenu ribu obavezno upisati u knjižicu Popis ulova radi praćenja stanja navedene populacije.

 • Interni Popis ulova obavezno predati u tajništvo društva u za to predviđen sandučić u ribičkom domu, do kraja kalendarske godine, a ribolovci na dnevnu dozvolu prije odlaska sa ribolovnog područja.

 • Druga ograničenja lova plemenite i bijele ribe po Zakonu o slatkovodnom ribarstvu istaknuta su na poleđini članske iskaznice.

4.PORIBLJAVANJE

Prema planu rada Društva za 2022 godinu i financijskom planu, poribljavanje jezera Savice, ako budu zadovoljeni planirani uvjeti vremena i tržišta, predviđeno je do četiri puta godišnje sa šaranom konzumnim, štukom, amurom, linjakom i smuđem mlađ. Količinu će odrediti financijska mogućnost i uvjeti pronalaska određene vrste ribe na tržištu.

 1. Proljetno poribljavanje u mjesecu ožujku

 2. Ljetnje u mjesecu lipnju

 3. Treće jesenje u mjesecu listopadu

 4. Sukladno odluci Izvršnog odbora

Zbog objektivnih razloga Izvršni odbor može odrediti druge termine poribljavanja.

5. RIBOČUVARI

Ribočuvari su službene osobe ovlaštene za nadzor nad ribolovnim područjem. Nakon propisnog predstavljanja ovlašteni su zatražiti ribolovne isprave, osobnu iskaznicu, te izvršiti pregled ribolovnog pribora, ulova i motornog vozila na ribolovnom području, kao i druge službene radnje predviđene Zakonom o slatkovodnom ribarstvu.

 1. Josip Kičić

 2. Safet Bešlagić

 3. Božidar Merkaš

 4. Franjo Kedmenec

Napomena: U slučaju spriječenosti obavljanja ribočuvarske službe navedenih ribočuvara, ili potrebe za pojačanim nadzorom ribolovnog područja, Dužnost ribočuvara, po prethodnoj odluci Izvršnog odbora, obavljat će članovi društva koji imaju položen ribo čuvarski ispit.

Dežurni mobitel ribočuvara 24 sata na dan

099 / 69 51 746

6. KALENDAR DRUŠTVENIH NATJECANJA ZA 2022 GODINU

21.-24.04.2022    Proljetni šaranski kup

14.05.2022          ZG Liga

15.05.2022          Izlučno natjecanje kadeti

20.-22.05.2022    Šaranska liga grada Zagreba

 23.-26.06.2022  Ljetni šaranski kup

16.07.2022             Kup ŠRD Peščenica

17.07.2022             Društveno natjecanje

26-28.08.2022        Pojedinačni šaranski kup

04.09.2022            Kadetsko natjecanje

22.-25.09.2022      Jesenski šaranski kup

O svim terminima natjecanja i promjenama, članovi će biti obaviješteni putem oglasne ploče u Društvu i nternet stranice ŠRD Pešćenica Zagreb.

7. RADNE AKCIJE U 2022 GODINI:

 1. 22.01.2022. 10. 03.09.2022.

 2. 12.02.2022. 11. 24.09.2022.

 3. 12.03.2022. 12. 01.10.2022.

 4. 09.04.2022. 13. 15.10.2022.

 5. 23.04.2022. 14. 29.10.2022.

 6. 07.05.2022. 15. 05.11.2022.

 7. 21.05.2022. 16. 19.11.2022.

 8. 04.06.2022 17. 26.11.2022.

9. 25.06.2022. 18. 17.12.2022.

☻Mjesto okupljanja i predaja članskih iskaznica za upis odrađene radne akcije je ribički dom na Savici kod voditelja radnih akcija.

☻Svaki član dužan je odraditi dvije radne akcije u tijeku jedne kalendarske godine.

☻ Radna akcije počinje u 08 sati ujutro i završava u 12 sati, ili po dogovoru.

☻Član Društva koji ne odradi radne akcije u tekućoj godini dužan je uplatiti iznos od 100,00 kuna za svaku neodrađenu radnu akciju na blagajni Društva.

☻Od radnih akcija oslobođeni su kadeti, juniori i seniorke te članovi društva koji imaju navršenih 65 godina života do 01.01. u tekućoj kalendarskoj godini.

☻Članovi Društva koji imaju status Invalida, oslobođeni su radne akcije uz predočenje odgovarajućeg uvjerenja o stupnju invalidnosti,( od 50 do 100 % invaliditeta).

Invalidi koji imaju invalidnost od 80% do 100%, smiju koristiti osobno vozilo na natjecateljskoj stazi.

Ulazak vozilo na natjecateljsku stazu radi istovara opreme imaju pravo svi ribiči na način da se od strane ribičkog doma isključivo ulazi i vraća vozilom do pola natjecateljske staze, na drugu polovinu staze ulazak i izlazak dozvoljen je kroz rampu – ulaz kod plitke grabe. Nakon istovara i utovara opreme ribić je dužan u što kraćem vremenu odvesti automobil sa ribolovnog mjesta na stazi ne ometajući ribiče koji love ribu na natjecateljskoj stazi.

Zabranjen je prolaz na stazu automobilima između velikog jezera i ribičkog doma.

☻U slučaju vremenskih nepogoda o odgodi radne akcije, odlučit će voditelj radnih akcija, na mjestu okupljanja, prije samog početka radne akcije,te odrediti novi termin.

Zagreb,18. 12. 2021 Skupština Društva

Predsjednik Društva i Izvršnog odbora:

Željko Hukić